Chẳng cần một điều kiện nào cả


Tin mừng Gioan 14:23
Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.


Mới xem câu này, chúng tôi có cảm tưởng rằng:
Muốn được Chúa yêu mến và ở lại trong tôi,
Điều kiện ắt có và đủ: Tôi phải yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.
Mới nghe qua tưởng dễ như ăn cháo …
Nhưng thử xem kỹ lại coi...khó hơn lên trời!!!
Yêu mến Thầy
Tôi phải làm những gì để chứng tỏ tôi yêu mến Thầy?
Yêu thế nào mới đủ?

Giữ lời Thầy
Trong Tân Ước thôi, đã có tới 7.957 câu. Tôi phải cần giữ bao nhiêu lời Chúa mới được coi như là đủ?
Tôi đã áp dụng bao nhiêu Lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày của mình?
Nói cụ thể, tôi đã sống Lời Chúa hôm nay thế nào?
Quả thật là khó hơn lên trời !!!
Và như thế chuyện Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy trở thành gần như không tưởng !!!
Thế thì phải hiểu như thế nào đây???
Qua kinh nghiệm một ít anh em chia sẻ, chúng tôi xin giải trình lại như sau:
Chúng tôi xin khởi đi từ nền tảng với niềm xác tín rằng
Cha Thầy và Thầy đã đến và ở lại với tôi từ khuya rồi!!!
Chẳng cần một điều kiện nào cả.

Đây là bằng chứng hùng hồn do chính Thầy Giêsu quả quyết:
Ga 17:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một.
Chẳng cần một điều kiện nào hết.
1Ga 4:4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
anh em thuộc về Thiên Chúa,
và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó,
vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.
Chẳng cần một điều kiện nào cả.

Thánh Phaolo nhắc nhở:
2Cr 13:5 Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Đức Giê-su Ki-tô ở trong anh em sao ?
Chẳng cần một điều kiện nào hết.
Chỉ cần vài câu Kinh thánh trên, chúng ta có thể kết luận một cách mạnh mẽ:
Dù tôi chưa kịp xin..
Dù tôi chưa biết yêu Chúa..
Dù tôi chưa sống Lời Ngài..
Dù tôi chưa từng yêu Ngài..
Chúa đã yêu mến tôi và sống trong tôi từ khuya rồi.
Chẳng cần một điều kiện nào cả.

Nguồn tư liệuTramtubensuoi